काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांचे काव्यझेले 

1. काशि म्हंटा
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : जानेवारी 1982

2. काशिक म्हणचेंच पड्टा
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : सप्टेंबर 1997

3. काशिन म्हणपाचें सोडुंक ना
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : ऑक्टोबर 1999

4. काव्यसूत्र
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : नोव्हेंबर  2009

5.काशिखंड
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : ऑगस्ट 2010

काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांच्या ‘काव्यसूत्र’ ह्या काव्यझेल्याक 2012 वर्सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळो. 

काशी म्हंटा

साहित्य अकादमी पुरस्कार आनी काशिनाथ शांबा लोलयेंकार


काशिनाथ शांबा लोलयेकार हांका 2012 वर्सा तांच्या ‘काव्यसूत्र’ काव्य झेल्याखातील साहित्य अकादमी पुरस्कार लाबलो. त्या संदर्भात 1998 वर्सा ----- उजवाडाक आयिल्ल्या ‘वालोर’ पुस्तकांतल्या ‘मुलाखतीं’त ताणीं साहित्य अकादमी पुरस्काराविशीं उक्तायल्ल्या मतांची ही नोंद -

कोंकणीच्या संदर्भात साहित्य अकादमी पुरस्काराविशीं तुमचें कितें मत ?
- असोच बरयत रावलों जाल्यार म्हाकाय तो एक दीस मेळटलो अशें दिसता.

हें तुमकां कशें कळ्ळें ?
- कारण झाडून सगल्याच कोंकणी लेखकांक तो मेळपाचो आसा. म्हणटकूच तातूंत हांव आयलोंच.

सगल्यांकूच मेळपाइतलो तो पुरस्कार ‘चीप’ आसा तर ?

- हय. कोंकणींत तो सामको चीप जाला. खरें म्हणजे हो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कोंकणी साहित्यीकांक येन्नाच दिवपाक सुरू करूंक फाव नासलो. कोंकणी भाशा चळवळीक किमान शंबर पावूणशीं वर्सां तरी जावपाक जाय आसलीं. एक साहित्यीक भास म्हणून ती बरी घटमूट जावंक जाय आसली.तेन्नाच हो पुरस्कार दिवपाक सुरू केल्लो जाल्यार थंय कस लागपाचो आनी आतांच्या सारके कोणाय फडतूस लेखकाच्या गळ्यांत तो पुरस्कार बांदपाचें पाप तरी घडचें नासलें.

म्हणजे तुमकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळ्यार तुमी तो घेवचे नात ?

- घेतलों. पूण साहित्यीक भौमान मेळ्ळो हाचो म्हाका कसलोच आनंद जावचो ना. उलट ह्या पुरस्काराच्या निमतान हे म्हारगायेंत खर्चाखातीर पंचवीसेक हजार मेळ्ळे हाचेंच म्हाका चड अप्रुप दिसतलें. जंय कस लागता थंयच साहित्यीक भौमानाचो आनंद मेळटा. आनी कोंकणींत तर तें ‘लिटररी काँपिटिशन’ ना, ‘कस’ना. तो कस येवपाक कोंकणीत बरींच वर्सां वचपाक जाय. मुख्य म्हणजे ती साहित्यीक भास म्हणून टिकून उरूंक जाय.
………………………………………………………………………

बाकीबाक (बा.भ.) बोरकार आनी काशिनाथ शांबा लोलयेकार

(‘वालोर’ पुस्तकातल्यान)


बाकीबाबांक हांवें पयलो पळयलो तो म्हापशां. म्हाका दिसता त्या दिसा गांधी जयंती आसली आनी बाकीबाब महात्मा गांधीचेर एक भाशण दिवपाक आयिल्ले. भाशण-बिशण दिले उपरांत लोकांनी  तांकां कविता म्हणपाचो आग्रो केलो. तेन्ना बाकीबाबान आपल्यो दोन कविता म्हणिल्ल्यो. एक कोंकणी आनी दुसरी मराठी. दोनूय कविता तांणी गावन म्हणिल्ल्यो. त्यो आयकून हांव बरोच धुंद जालों. हरशीं हांव बाकीबाबचे कवितेकडेन तिरसट नदरेन पळोवपी. पूण बाकीबाबान त्यो कविता इतल्यो बर्‍यो गायल्यो की तांच्या त्या गायनाखातीर म्हाका कविता आवडल्योच पूण त्या  गायनान हांव सामको उचांबळीत जालों. उपरांत बाकीबाबांकडल्यान स्फूर्त घेवन हांवेंय दोन कविता कोंकणीत रचल्यो.

********

... पोस्ट ग्रॅज्युएट सेंटरांत हांव एम.ए. करतालों, तेन्नाचो एक उगडास आसा. तेन्ना आमकां व्हिजिटींग लेक्चरर म्हणून बाकीबाब येताले. एक दीस लॅक्चर बीन सोंपले उपरांत म्हाका तांणी भायर आपोवन व्हेलो आनी विचारलें, ‘जाग’ह्या म्हयनाळ्यांत अमूक अमूूक टोपण नांवान कविता बरयता तो तूंच ?’
हांवें म्हळें, ‘कित्याक?तो हांव न्हय.’
‘पूण रवीन्द्र केळेकारान तर तुजें नांव सांगलां.’ बाकीबाबान म्हळें.
‘रवीन्द्र केळेकारान जर सांगलां तर तो हांवूच आसतलों. हांवूच तो. बरें फुडें ?’-हांवे म्हळें.
‘साहित्य अकादेमीन सध्या ‘कोंकणी प्रतिनिधीक कविता’ हें पुस्तक काडपाचें थारायलां. हांव ह्या पुस्तकाचो संपादक आसां. त्या पुस्तकाखातीर हांवे तुजी ‘जागां’त प्रसिद्ध जाल्ली एक कविता निवडल्या.’ बाकीबाबन सांगलें.
‘खंयची कविता घेतल्या ?’ हांवें विचारलें.
‘खंयची ती आतां उगडशस ना’. बाकीबाबन मात्शें नेटानूच सांगलें.
तेबरोबर हांवेंय फट् करून म्हटलें की ‘उगडास जायना जाल्यार ती पुस्तकांत घेवं नाकात, ताची कांय गरज ना.’
ह्या म्हज्या असल्या उतरांची बाकीबाबान अपेक्षाच धरूंक नासली. ते कांयवेळ म्हजेकडेन पळयतूच उरले आनी ‘बरें आसा.... बरें आसा’ अशें पुटपुटत चलत रावले. उपरांत ती कविता बाकीबाबन त्या पुस्तकांत घेवंक ना हें येयलेंच. पूण आयजे ते पुस्तक पळयतना हे गजालीची म्हाका हटकून याद येता आनी बाकीबाबाचो तो त्यावेळचो फोटू काडपासारको जाल्लो चेहरो आयजूय तस्सो दोळ्यांफुडें उबो रावता.
पूण त्यावेळार हांव आसलोंय तसोच. बरोच कॉदीक आनी तापट-बिपट.
...................................................

... काव्य गायनांतल्यान आयिल्लो बाकिबाबांचो ‘फिवर’ म्हजे तकलेंतल्यान देंवलो. कारण मुळांतच हांव एक चिकित्सक मनीस. काव्य-गायन हो म्हजे कवितेचो पिंड न्हय, हें म्हाका रोखडेंच होलमलें. शिवाय व्यासपिठाचेर टाळयो घेवपी सवाय कविता म्हाका बरोवच्यो नासल्यो. म्हजे कवितेचो पिंड चड आत्मनिश्ट, गंभीर, हें म्हाका जाणवतांच हांवे ती वाटूच सोडली. आनी हांंव म्हजे पद्धतीन कविता बरोवपाक लागलों. ...ही गजाल जाली कॉलेज टायमावेली.
........................................................

हें थोंडें वैयक्तिक स्वरूपाचें दिसलें तरीय कवीक समजपाक म्हत्त्वाचेशें दिशील्ल्यान हांगा नोंद केला. शिवाय कवीन आपल्या ‘1984’ हे कवितेची फांटभूय सांगताना हे म्हळा.

(‘वालोर’ पुस्तकातल्यान)

...त्या वगतार हांव म्हज्या घरदाराक वाजेल्लों. कुटुंबसत्तेचो म्हाका तिटकारो आयिल्लो. (सांगपाचें म्हणजे ही कविता (‘1984’) बयल्या उपरांत कांय दिसांनी हांवे खर्‍यांनीच घर सोडिल्लें.) एकांतांत खंयतरी वचून रावचें अशें म्हाका दिसूंक लागिल्लें. हांव चिडचिडो जायत गेल्लों. घरदाराचे नियम तोडून हांव मनाक मारीत तसो वागूंक लागिल्लों.
...त्या काळार हांव सिगार ओड्टालों (सध्या सोडून दिलां.) पूण तें घरच्यांच्या मुखार न्हय. जेवल्या उपरांत बीन म्हाका सिगार फुस्कोवचेंशें दिसतालें. म्हंटगूच हांव रांदचें कुडींत फस्क बीन सोदतालों. पूण बरेच फावटी म्हाका तें मेळचनासलें वा केन्ना केन्ना फस्कांत काययोच नासताल्यो. अशा वेळार हांव घरच्यांची नदर चुकोवन देवाचे कुडींत वतालों आनी थंय पेटिल्ले दिवलेचेर वा लामणदिव्याचेर सरळ सिगार पेटोवन एकलोच माळयेर बसतालों. ह्या म्हज्या कृतींत कसलीच बंडखोरी नाशिल्ली. (पूण प्रत्यक्ष कवितेंत मात ती बंडखोरीच्या रूपान आपोआपच अवतरल्या हेंवूय सहज जाणवूं येता.)  वा घरच्यांची धार्मिक भावना मुद्दम जावन दुखोवपाचोय कांय प्रस्न नासलो. फकत सिगार पेटोवपाक उजो मेळूंक जाय इतलीच इत्सा आसताली. आनी ती देवाचे कुडींत बेस बरी भागताली. तशेंच ही कृती करतना आपूण कितें मोट्टें पाप करतां अशेंय म्हाका केन्ना दिसूंक ना. म्हणुनूच बरो मुडा-बिडांत हांव आसलों की सिगार पेटयले उपरांत केन्ना केन्ना फकाणांनी देवाच्या पांयजेलाचेर धुंवरूय सोडटालों. केन्ना तुच्छतेनूय बी. आमच्या संतकवी तुकारामान आपल्या अभंगांत देवाक कसल्यो-कसल्यो पोजड्यो गाळी मारल्यात, त्या हिसपात म्हजें देवाचेर धुंवर सोडप कांयच न्हय अशें म्हाका दिसतालें. कदाचित देवाक धूप दाखोवपाची ही म्हजी खास रीत म्हणूं येताली.
खरें म्हणजे तसो हांव कितें नास्तिक मनीस न्हय. पूण कसल्याच धार्मिक कर्मकांडांत म्हाका केन्ना रस दिसूंक ना. हांवें जरी मूर्तीपूजा सत्यनारायण असले प्रकार मानले नात तरीय हांव म्हज्या जिणेंत कितेंतरी मानतालों. आनी तें मानप आदर्शाचें आसलें. मूल्यांचें आसलें. नीती, नैतिकता, अहिंसा, अभिमान, बाणेदारपणा असले आदर्श हांव मानतालों. म्हणुनूच हांवें स्वताक केन्नाच नास्तिक समजूंक ना. आनी जो मनीस हे सगले जीणेचे आदर्श, हीं मूल्यां मानता ताका असले तथाकथित देव-बीव मानपाची कांयच गरज नासता, हें म्हजें आजुनूय ठाम मत आसा.
......................................


आपलें ‘काव्यसूत्र’ सांगूंक सुरू करचेंआदी काशि म्हंटा.... ‘काशि म्हंटा’(1982), ‘काशिक म्हणचेंच पड्टा’(1997) आनी ‘काशीन म्हणपाचें सोडुंक ना’(1999) ह्या तीन काव्यझेल्या उपरांत हांवें कांय कविता सूत्ररूपांत बरयल्ल्यो. बालसूत्र, फामीलसूत्र, मित्रसूत्र, गणपतीसूत्र, कामसूत्र, अध्यात्मसूत्र, काव्यसूत्र, अश्यो सूत्ररूपांत बरयल्ल्यो सुमार दोनेकशें  कविता म्हजेकडे पडून आशिल्ल्यो. तांतुतलें फकत एकूच सूत्र म्हळ्यार ‘काव्यसूत्र’ आज पुस्तकरूपांत उजवाडा येता. उरिल्ल्या बाकीच्या सूत्रांचो झेलो ‘काशिखंड’ ह्या नांवान रोखडोच प्रकाशीत करपाचो विचार आसा.
‘कविते संबंदी बरयल्ल्यो कविता’ अशें ह्या ‘काव्यसूत्र’ झेल्याचें स्वरूप आसा. अख्खे जीणेचे फाटभूंयेर कविता, कवी, रसिक, टीकाकार, भाशा, अणभव, अभिव्यक्ती, संस्कृती, परंपरा, आधुनिकता ह्या सगल्यांचे एकमेकांकडले संबंद आनी त्या संबंदातली गुंतागुंत हांवें हांगा मांडपाचो यत्न केला.
‘काव्यसूत्र’ हे कवीच्या जीणेच्या सूत्राचोच एक भाग जावन आसा.


******************************************************************************

'काशिक म्हणचेंच पड्टा' काव्य झेल्याचो ब्लर्ब


‘काशि म्हंटा’ हो काशिनाथ शांबा लोलयेकाराचो पयलो काव्यझेलो. तो 1982 सालांत उजवाडां आयिल्लो. आता पंद्रा-सोळा वर्सा उपरांत ताचो ‘काशिक म्हणचेंच पड्टा’हो दुसरो काव्यझेलो प्रकाशित जाता. हो दुसरो पुण कदाचित निमणोय थरूं येता. कारण आज सातेक वर्सा जाली, ताणें एक्कुय कविता बरोंवक ना. आपल्याक आता कविताच सुचना अशें तो म्हंटा. म्हुणुनूच सध्या तो गद्य बरोवपांत अदीक रस घेता आसूये. कितेय जांव, पूण कवी म्हणून काशिनाथ शांबा लोलयेकाराचो अवतार सोपला काय कितें हें निमणें काळच थारायतलो.


*******************************************************************************


'काशिन म्हणपाचे सोडुंक ना' काव्यझेल्याचो  ब्लर्ब


‘काशि म्हंटा’ आनी ‘काशिक म्हणचेंच पड्टा’ ह्या दोन काव्यझेल्यां उपरांत ‘काशिन म्हणपाचें सोडुंक ना’ हो बाब काशिनाथ शांबा लोलयेकाराचो तिसरो काव्यझेलो आतां उजवाडा येता. कवी म्हणून काशिनाथ शांबा लोलयेकाराचो अवतार सोपुंक ना हाची गवाय दिवपी हो संग्रह. सात वर्सां जाणे एक्कूय कविता बरोंवक नासली त्याच लोलयेकाराच्यो ह्यो फकत एका वर्साच्या काळांतल्यो कविता. सात वर्सांचो गॅप ताणे एकाच वर्सात भरून काडलो अशेच म्हणचें पड्टलें, वा ह्यो कविता बरोवपाक ताका तब्बल सात वर्सां ताटकळत रावचें पडिल्लें अशेंय म्हणू येता. कितेंय जांव, ‘काशिन म्हणपाचें सोडुंक ना’ इतलें खरें.अेक कवी म्हंटा

 (कोंकणीतले प्रसिद्ध कवी रमेश भगवंत वेळुस्कार हांणी गोंयच्या कांय वेंचिक कविंचेर एक  सदर  बरयल्ले. हें सदर ‘भांगरभूंय’ कोंकणी दिसाळ्याच्या ‘भांगरसाळ’ आयतार पुरवणेंतल्यान येतालें. काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांच्या ‘झेमेची कविता’ हे कवितेवेलो लेख 9 ऑक्टोबर 2016 दिसा  आयिल्लो. तातूंतलो हो वेंचिक भाग)


... जस जसो मनशाक अणभव येत गेलो तस तसो ताच्या व्यक्त जावपाच्या प्रकारांत विकसित बदल घडत गेले आसपाचीय शक्यता नाकारतां येना. (एसआयसी). कोंकणीत तर तरातरांचे प्रभाव आनी परिणाम आमच्या सांगाती कवींच्या कवितांचेर जाल्ले आमी पळयतात. जाणीवांच्या नव नव्या थरांची परिणामकारक अभिव्यक्ती करपी कवी इश्ट काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांची कविता ते नदरेन अभ्यास करपासारकी आसा. ती नवकविता तर आसाच पूण ती सररिअलिस्ट कवितेच्या प्रांतांतूय सफलतायेन संचार करता अशें जाणवता.
…...
‘झेमेची कविता’ ही कविता वाचतां वाचतां ती चोखंदळ वाचतल्याचें मन खेंचून घेता. एक चमत्कृती हे कवितेंत जाणवता.
…...
हे कवितेचें शीर्शक आसा झेमेची कविता. तशें पळोवपाक हें शिर्शक सादें दिसता. आमी हे झेमेसंबंदान जितलें चड चिंतपाक लागता तितलें हें उतर वाडत वचूंक लागता. ताका वेग वेगळे अर्थ प्राप्त जायत वचूंक लागता. तशी झेम ही प्राकृतिक अवस्था. जी मनशाक ताचे सगळे शारीरिक वेव्हार बंद करपाक लायता. परिणाम म्हण ताका झेम येता. हे अवस्थेंत शारीरिक वेव्हार हांगा बंद जाता अशें हांवें म्हटलां खरें पूण ते कितलें खरें तें तुमीच थारायात. हे अवस्थेंत दिसभरांत मनशाच्या शरीरांत जी झीज जाता ती भरून काडपाचें काम शरीर करता आनी ताका आसलो तसो घटमुट करून सोडटा. हे झिजीचो परिणाम म्हण शरीरांत मरून गेल्ल्या पेशींच्या जाग्यार नव्यो पेशींची निर्मिती करपाचें काम सुरू जाता. अशा वेळार शरीराचे सामान्य अवस्थेक आपशींच न्हीद येता. ही एक सैमानूच निर्माण केल्ली प्राकृतिक व्यवस्था. म्हणजें शरीर जागेंच आसता. आनी झेम ही नवनिर्मितीक चालना दिवपी अवस्था. पूण ही झेम कोणाक येता जाल्यार ती आमच्या बाह्य मनाक येता. आनी सुप्त मन मात अविरत जागें आसता. हे कवितेंत वेग वेगळ्या संदर्भातलें जागें जावप आसा. झेम जरी कूड निश्क्रिय करपाचीच अवस्था दिसली तरी ती पूर्ण तरेन सक्रिय करपाखातीर केल्ली तजवीज आसा हें लक्षांत येतकूच हे झेमेक एक वेगळेंच वलय प्राप्त जाता. ते खातीर झेम हें शिर्शक साधारण म्हण्टां म्हण्टां असाधारण जावन वयता.
…..
ही कविता झेम आनी जाग ह्या अवस्थांच्या आश्रयान आकाराक येता.
…...
कवी काशिनाथ शांबा लोलयेंकार आपले कवितेच्या माध्यमांतल्यान मनाचेर आयल्ली व्यर्थताय, निर्शेणी, बरे तरेन व्यक्त करता. तूं जागो जाले उपरांत अशा उतरांनी सुरू जाल्ली ही कविता आनी तूं परत एकदां/सोदता जागो जांवक अशा उतरांनी कवी समेर येता तेन्ना कवी जिणेतली व्यर्थताय आनी तिचें सातत्य प्रभावीपणान मांडटना दिसता.
…..
हें चित्र बरेंचशें अतिवास्तवशें दिसता. आनी तें निर्माण करपी कोण आसा जाल्यार मनीस. मनीस सभावाक लागून येवरोपांत जीं दोन महायुद्धां जालीं ताका लागून अगणीत मनशां मरणाच्या उज्यांत ना जालीं. ताचो परिणाम थंयसल्ल्या लागशिल्ल्या मनशांचेर जालो. जिविताचेर आसलेलो मनीस आत्तां ना जाता  हे पळोवन तो निरशेंवक लागलो. युद्धाक लागून आर्थिक आस्पतीचोय विध्वंस जालो. आपलेंय खंच्याय खिणाक कितेंय जांव येता अशा धसक्यान मनीस जियेंवक लागलो. ताचो आपल्याचेरूच आसलेलो विश्‍वास हाल्लो. ह्या सगळ्याचो परिणाम ताच्या चिंतनाचेर जालो. आपल्या भयापसून पयस पळपाखातीर तरा तरांची चिंतना ताच्या मनांय (एसआयसी) येवपाक लागलीं. सुरवातेक हें अतिवास्तव दर्शन फ्रांसांतल्या चित्रकारांच्या कामांतल्यान पळोवपाक मेळ्ळें. आपल्या भयापसून पयस पळपाखातीर, ह्या भयांकृत वास्तवापसून पयस पळपाक अतिवास्तवतायेचो आदार घेतलो. हे चळवळींतल्यान फेदिरिकु गार्सिया लॉर्का, आन्द्रे ब्रेतों, आंतोनियु आर्तुद् अशे कवी आयले. आमचे कोंकणींत अतिवास्तववादी (सररिअलिस्टीक) कविता आमकां प्रामुख्यान काशिनाथ शांबा लोलयेंकार ह्या कवीन बरयल्ली दिसता.
…..
म्हाकां काशिनाथ शांबा लोलयेकार ह्या कवीन बरयल्ली एक इल्लीशी कविता ह्या वेळार याद जाता. एक कास्ताचो पिवपी झेलत झेलत गादयेर येता. तो आपलेच भिरकेंत आसा. जिवितांतली सगळी निरर्थकताय, ह्या जगपावयलोे उडलेलो विस्वास तशेंच सुटना म्हण ह्या जगांत रावप... हें सगळें जिविताचे अर्क तो त्या गादयेकार अंकलाक कितले सोपे तरेन सांगता तें पळयात.

कोण कोणाचो
अंकल
घाल रुपयाचो

हीं पांच उतरां वाचल्या उपरांत वा आयकल्याउपरांत बाकीचे सगळें ब्रह्मांड फकत पोकोळ आसा अशें जाणवता. तें सतत घुंवत आसा अशेंय जाणवता आनीक तातूंत कांयच अर्थ ना हेंय जाणवत वयता... अशा वेळार तो बेब्दो, बेब्दो उरना तर तो जिणेची निरर्थकताय अखंड जगलेलो असह्य अणभवसो दिसता. आनी आमचेर पडटा तें सररिअलिजमचें वागरें.

***********************************

झेमेची कविता

तूं जागो जाल्याउपरांत
तुकां पडटलें एक सपन
सपनांत तुका दिसतलें की
तूं निक्तोच जागो जाला

आतां उठ
उठ  आतां

दोळे उगड
पळय

पळय
ही निसण
ही मडकी
हीं फुलां
हें पेत्रॉल
आनी ह्या लांकडांचे राशीर न्हिदलेलो
तूं

लाकडांनी पेट घेतला
आनी तूं परत एकदां सोदता
जागो जावंक

अेक समीक्षक म्हंटा

(डॉ. बाळकृष्णजी कानोळकार हांणी काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांच्या ‘काशिन म्हणपाचे सोडुंक ना’ ह्या काव्य झेल्याचेर बरयल्ल्या समीक्षा लेखातलो हो वेंचिक भाग. हो लेख ‘जाग’ कोंकणी मासिकाच्या डिसेंबर 2002 अंकात छापून आयिल्लो. तो डॉ. कानोळकार हांच्या ‘क्ष : समिक्षेंतलो’ (परा-प्रतिमा प्रकाशन, तुयें-पेडणें-गोंय, मार्च 2008, मोल : 92 रु.) पुस्तकांतय आसा. हो एका काव्यझेल्यावेलो लेख आसलो तरीय काशिनाथ शांबा लोलयेकार हांची समग्र कविता समजून घेवपाचे नदरेन म्हत्वाचो दिसता. काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांचेविशीं आनी तांची कविता हाचेरय लेख भाश्य करता.)


काशिन म्हणपाचें सोडूंक ना हो काशिनाथ शांबा लोलयेकार हाचो तिसरो काव्यझेलो. काशि म्हंटा (1982) आनी काशिक म्हणचेंच पडटा (1997) ह्या दोन झेल्यां उपरांतचो. ह्या झेल्यांतल्यो कविता फकत एका वर्सांतल्यो. दुसर्‍या झेेल्या उपरांत वट्ट सात वर्सां ताणें एकूय कविता बरोवंक नासली. आनी सात वर्सांची तफावत एकाच वर्सांत भरून काडली अशें तो म्हणटा. अशेंय म्हणूं येता-ह्या झेल्यांतल्यो कविता बरोवंक ताका पुराय सात वर्सां ‘कविते’क होरावची पडली. काशि म्हणटा तशें लोलयेकार कितें पारशेकार कितें तेच वरी, सात वर्सां कितें आनी सातशीं वर्सां कितें, ताका रावचें पडलें इतलें खरें. कित्याक ? जाप ना. कित्याक जाप ना ? हाकाय जाप ना. हे नाशिल्ले जापेचो सोद म्हणजेच काशिची कविता. तेंच तिचें अस्तित्व. तीच तिची नियती. आपल्या पयल्या झेल्यांतले पयलेच कवितेत शेवटाक काशि म्हणटा

म्हज्या फाटसून सगलें सोंपलें
तेन्ना कालच्या इतलींच वरां जाल्लीं

काशिचो हो नवो तिसरो झेलो सोंपता तेन्नाय बी कालचे इतलींच वरां जाल्यांत. ही घड्याळ काळाची. काळपुरसाची. नियतीची. काशिची कविता अशी नियतीक बांदिल्ली कविता. पूण ती नियती शरण न्हय. नियतीक बांदिल्ली आसतना लेगीत ती नियतीचेर सुंवार जाल्या आनी आपल्या अस्तित्वाचो सोद घेत रावल्या.

काशिची ही कविता अशे तरेन साबार कोंकणी काव्यसरस्पतीच्या मळार outstanding थरता. पूण ताची ही outstanding कविता कोंकणी साहित्य रसिकांनी, समिक्षकांनी लेगीत एका खेरीत अर्थान outstanding थारावन तिचे कडेन दुर्लक्ष केलां. कोंकणी कवितेच्या विकासाचे नदरेन हें बरें जावंक ना, अशें सांगीनशें दिसता. हातूंतली बरी गजाल इतलीच की हे सगलो outstanding त्रातामेंत सोंसून आनी पचोवन काशिन म्हणपाचें सोडूंक ना. आपल्या म्हणपा कडेन तो प्रामाणिक रावला आनी आपली outstanding वाट माड्डीत मुखार पावलां मारीत रावला. ताचो हो प्रवास म्हणजेच ताची ही नवी कविता - काशिन म्हणपाचें सोडूंक ना.

काशिक ही जगाभायली कविता मेळ्ळी खंयसर, असो एक प्रस्न उपरासूं येता. ताची जाप अशी : 

कुंवाळ्या भितर आंवाळो वाड्टा । देवबाप्पा सांबाळ करता.

हो आंवाळ्या कुंवाळ्याचो संवसार. हातूंत आंवाळ्याक आनी कुंवाळ्याक स्वतंत्र अस्तित्व ना. आसा ती गर्दी. गर्देक अस्तित्व आसुनूय नासता. काशिक आपणाली कविता हे गर्देंत होलमल्या. ही गर्दी फकत भायल्या लोकांची न्हय. तर ती खासा ताचे भितरली. आनी हे गर्देंत लेगीत तो एकसुरोच, एकमुळोेच उरला. काशि म्हणटा,

एक म्हणजे काशिनाथ
दोन म्हणजे शांबा
तीन म्हणजे लोलयेकार
काशिनाथ शांबा लोलयेकार


मुखार हेच कवितेंत तो म्हणटा,

इन मीन तीन
तीन ही गर्दी

आनी हे गर्दे भोंवतणी उदक. हें उदक जिणेचें. आनी गर्देंत जितो मूस ना. एके परीन काशि हो जितो मूस वो जितो नासलेलो मूस. अर्थाची विंगड विंगड वलयां निर्माण करून तांच्या आदारान भावाविश्कार घडोवन हाडून जिणेंतल्या कठोर वास्तवाचेर झगझगीत उजवाड घालप हो हे कवितेचो खाशेलो गूण. जितो मूस नासप म्हळ्यार जिणेचो अभाव आनी तो लेगीत जिवनान (उदकान) वेटाळिल्ले स्थितींत. हो जिवन आनी जिणे मजगतीं आशिल्लो विरोधाभास, लेपीींरीीं तो वाचप्यां मुखार उबो करता. हातूंतलो मूस मनशाचें क्षणभंगुरत्व वो क्षुद्रत्व स्पश्टपणान अधोरेखीत करता. ही प्रक्रिया अखंडपणान पुराय कवितेंत चलता. काशिची ही कविता गर्देंत जल्माक आयल्या पूण ती गर्देची न्हय. ती ताची. पूण ती ताची एकल्याची न्हय. ती लोलयेकाराची जावं येता तशीच पारशेकाराची जावं येता. आनी हो लोलयेकार जावं वो पारशेकार जावं वो वासू जावं तो कोण व्हड मनीस न्हय. तो सर्वसामान्य मनीस. तो मूळ-मनीस. आपणालें अस्तित्व सोदपी. ताचो हो अस्तित्व-सोद दोन तळथिरां मदीं चल्ला. केन्ना थापटी वाजत आनी मटको (शिवडो) फुटत हाचो भरवंसो ना. काशि म्हणटा,

वासु म्हणजे कोणूच न्हूं
वासु कोणूच न्हूं
वासु वासु न्हूं

वासुचें कोणाक पडूंक ना. काशिचेंय कोणाक पडूंक ना. ताची ही कविता. ही कविता, काशिचें म्हणप म्हणजे कवीन घाल्लें एक रुपडें. ह्या रुपड्याच्या खेळान तो वाचप्याचें लक्ष मनीसजिणे कडेन, साहित्यानुभवाच्या मूल स्रोता कडेन ओडून घेवपाचो यत्न करता आनी तांकां जिणे कडेन पळोवपाची एक खाशेली नदर दिता. काशि म्हंटा ह्या ताच्या ‘उतरां’तल्यान (नाममुद्रेंतल्यान) चतुर वाचप्यांचे मतींत आयलांच आसतलें की ताची ही ‘दृश्टी’ ‘संत-कोटीं’तली. निर्मय, निरपेक्ष, फकांडेर तशीच स्थितप्रज्ञ. देखून काशिचें हें म्हणप, ताची कविता सर्वकालगामी, सर्वलोकगामी आनी ताकाच लागून अभावगामी जावन जिणेच्या तत्त्वगिन्यानाच्या पांवड्यार पावता. पूण वयल्यान फकांडेर दिसपी हे कवितेच्या काळजांत मनीसपणाचे उमाळे उचंबळटात हाचो अणभव संवेदनशीळ वाचप्यांक आयले बगर रावना.

ह्या झेल्यांतले कविते वयल्यान अशें दिसता की कविची दृश्टी एके वटेन अस्तित्ववादा लागीं तर दुसरे वटेन नियतीवादा लागीं आपणाली सोयरीक जुळयता. खंयचेय भायले गजालीचो आदार घेनासतना फकत आपणाल्या अस्तित्वाच्या आदरा वरवीं खंयचेय घडणुके विशीं वो घडणुकां विशीं निर्णय घेवप आनी ताच्या परिणामाक तोंड दिवपाची तयारी दवरप ही साहित्यांतले अस्तित्ववादी विचारधारेची एक खाशेली वळख. तेच प्रमाण, संवसारांत घडपी साबार घडणुको आदींच कोणें तरी थारायिल्ले प्रमाण घडून येतात. फकत आपआपणाल्या सभावधर्मा प्रमाण वागप इतलेंच मनशाच्या हातांत आसता. हे विशींचें भान आसप हाकाच नियतीवादाची कुरू म्हणूं येता. काशिचे कवितेंत हे दोनूय विचार प्रवाह प्रत्यक्ष वो अप्रत्यक्ष तरेन व्हांवतना पळोवंक मेळटात. परंत हे दोनूय प्रवाह एकामेकांक आडखळी वो आडमेळीं हाडिनासतना जण एकल्याची परिणामकारताय वाडोवंक उपकारा पडटात आनी हे कवितेचें सर्वगामित्व बळिश्ट करतात.
..............काशिचे कवितेची जातकुळी ही अशे तरेची. उतरां पलतडी रावन उतरां पलतडीचें उलोवपी.


काशिचे कवितेंतलीं उतरां हीं काशिचीं खाशेलीं उतरां. कवीचीं उतरां व्याकरणाचे बांदावळीचे बांदपास फाफसून उडयतात. व्याकरणाचे हे पास तिका बांदून दवरूंक शकनात. आनी जे कवितेक  ते बांदून दवरूंक शकतात ती कविता ‘कविता’ उरना. उरलीय जाल्यार तिगना, जगना. काशि कोंकणी भाशा मंडळान निर्मिल्ले भाशीक बांदावळीच्या भोंवर्‍यांत सांपडना. तो ताचो चक्रव्यूह भेदून भायर पडटा. ताचे हे करणेक लागून ताची कविता ‘कविता’ म्हण व्हड जाता, outstanding थारता. आनी ताच्या ह्या भाशीक विद्रोहाक लागून (घडये) तिका कोंकणी ‘काव्यमंडळा’ भायर सुवात मेळ्ळ्या. पूण काशिची ही भास एका कवीची भास. तिका तार्कीक निकश जशे लागू पडनात तशीच भाशीक भावनाशीळटाय तिका बादना. गरज थंय ती बंड करून उठ्ठा आनी आपले अभिव्यक्ती कडेन प्रामाणीक रावून मराठी, हिंदी, इंग्लेज, पुर्तुगेज बी साबार भाशांतली उतरावळ आपणायता. ‘भाशाशुद्धी’च्या रोगाची लागण तिका जावंक ना. तरी लेगीत ती कोंकणीच भास. गोंयांतले बार्देेसकारी कोंकणींत तो आपली कविता बरयता. ताची कोंकणी सारस्वतांचे कोंकणीक लागीं करिना. तो भोवजन समाजाची, जाय थंय किरिस्तांव भावांची कोंकणी आपणायता. आपणाल्या आविश्काराक बळगें दिवपी भास तो आपणायता, घडयता. ताचे हे भाशेक ‘तथागता’चे जिणेचें रुपडें आनी समकालीन वास्तवाचो सुवाद लाबला. ‘कविता’ ही सगल्यांत पयली एक भाशीक रचना आसता हें सत जण एकल्यान मतींत घेतल्यार काशिचे कडेन निर्मळ नदरेंतल्यान पळोवप आनी ती समजून घेवप शक्य जातलें.

आपणाले कवितेंत काशिन कोंकणीतल्या कांय म्हणण्यांचो वा ओपारींचो अर्थघन वापर केला. पूण अशें करता आसतना तो ते ते ओपारीची वा म्हणणेची मोडतोड, फिरवाफिरवी करता आनी तातूंतल्यान अकल्पीत, संवकळी भायरो अर्थ वा भावार्थ निर्माण करता. ताका लागून ताचे कवितेक खाशेलें तेज आनी ओज प्राप्त जाता. काशिची कविता कोंकणींतल्या हेर कवींपरस हे नदरेन लेगीत outstanding थारता. असो वापर कोंकणी कवितेेंत खुबूच उणो पळोवंक मेळटा. काशिचे कवितेंतल्यान ‘उतरांचो अर्थपूर्ण  खेळ’ अणभवूंक मेळटा.

कवीक ही उतरां मेळटात खंय ? आनी तो तीं वापरता कशीं ? हाचे विशीं काशि म्हणटा,

उतरांच आपसूक फाटीक लागतात
कवीच्या मोगांत पडटात
तेंकां घट्ट वेंगेंत घेवचीं
गच्च संभोग करचो
घळाघळां वतोवचें वीर्य
प्रत्येक उतरा-उतरांत
आनी जावचो
रिकामो
मर्ण येवन गेल्ल्यासारको


रचनाबंदाच्या मळार लेगीत काशिन जायते नवे नवे प्रयोग केल्यात. ‘डायरी काशिची’ हो लेगीत असोच एक प्रयोग. सॉनेट, नाट्यकाव्य, संगितिका हे सारकेले प्रयोगूय ताणें केल्यात. पूण प्रयोगा खातीर प्रयोग हो ताचो उद्देश ना. आशयाची खरसाण वाडोवन जिणेचो तळ दाखोवप हें ताचें लक्ष्य.
काशिची कविता पारंपरिक कोंकणी कविते परस भोवच वेगळी. ती खरेल्या अर्थान ‘समकालीन कोंकणी’ कविता. विसाव्या शेंकड्याच्या उत्तरार्धांतले मनीसजिणे संबंदान जे प्रस्न उपरासल्यात तांचो सोद तांकां सोब सारके शैलींतल्यान घेवपाची (एसआयसी) ती प्रयत्न करता....
………...

आपणाले कवितेंतल्यान काशिन मनशाचें दुख्ख, ताचें एकसुरेपण, ताची विश्‍वरचने पसून तुटिल्ल्याची, ‘विलगते’ची जाणीव (alienation), ताच्या दुख्खाच्यो असंख्य पती आनी रुपडीं, आनी तातूंतल्यान अणभवाक येवपी मनशाची असहाय्यताय वा मनीसजिणेची निरर्थकताय हांचो वेध घेवपाचो यशस्वी प्रयत्न केल्लो पळोवंक मेळटा. हे विशीं खोलायेन चिंतूंक गेल्यार दिसता, हाचेर मुखार वचून काशि सोद घेता, सोद घेत रावता तो मुळावे जिवनप्रेरणेचो. सातत्यान. अखंडपणान. तरेकतरांनी. काशि म्हणटा,

निमणें, मर्ण म्हणजे तरी कितें ?
आख्ख्या कांद्याचीं आख्खीं कल्लां काडून
जें उरता - तें.
आनीक एके कवितेंत काशि म्हणटा :
या अल्ला ऽऽ
आमी  गा बकरे
मर्णाआदींच मेल्ले
पूण तरीय सोसूंक जायना हें दोट्टी मर्ण
हालहाल
- हलाल


काशिची पुराय कविता ही खर्‍यांनी पळोवंक गेल्यार एका ‘हांव’ची काणी, एक कथा, कथा म्हळ्यार स्थळ, काळ, जल्म, मृत्यू हांचे फास्केंत बसपी वा ती मोडूंक पळोवपी कसलीय घडणूक, साबार घडणुको वो मनशां हांचे मजगतचें नाट्य. भितर काळ आनी अवकाश हांचे मदीं सातत्यान कितें न्हंय कितें एकासारकें ‘घडत’ आसता. हे ‘घडप’ लेगीत विशिश्टतायेन भरिल्लें आसता. ह्या ‘हांव’ ची ही कथा. जल्मापसून  मर्णामेरेनच्या ह्या ‘हांव’च्यो विंगड विंगड अवस्था, विंगड विंगड संस्कार, तांचो  सहयोग वा संयोग आनी तांचे मजगतचें नाट्य हो हे कथेचो (म्हळ्यार कवितेचो) आशय. हे कथेचो एक सूर ‘विलगताये’चो, ‘तुटिल्लेपणा’चो, ‘दुरावलेपणा’चो जाल्यार दुसरो सूर समाजीकतायेचो. व्यक्तीवादी दृश्टीकोणांतल्यान समाजीक आनी वैश्‍वीक आशय हांगा व्यक्त जाल्लो पळोवंक मेळटा. आपणाल्या सनातन प्राक्तनाचो एक आगळो सूर लेगीत कवी हांगासर लायतना आयकूंक येता. हो सगलो आविश्कार आपले कवितेंतल्यान घडोवन हाडपी ‘हांव’ एका वेगळ्या अर्थान विश्‍वव्यापी रूप धारण करता. हाका लागून काशिचे कविते मदल्या ‘हांव’चे कथेक म्हाकाव्याचोसो स्पर्श जाल्लेवरी जाणवता कित्याक तर तातूंतल्यान एक खेरीत प्रकारची अनादी-अनंत अशी शोकसंवेदना जागृत करपी कथा उकती जाता. एक भोव प्रचंड नैराश्यताय, उदासिनता तिका व्यापून उरल्या अशें पावला पावलाक जाणवत रावता. हांतुंतल्यान ‘मुक्ती’ मेळोवप हो ह्या ‘हांव’चो ध्यास. आनी हो ध्यासच हे कवितेचें आदिमूळ.

काशिची ही कविता एक ode (उद्देशिका) कशी. परंत तिगेलें स्वरूप परंपरेन चलत आयिल्ल्या ode सारकें ना, हें जाणून घेवचें पडटलें. हातूंत आनी जुने odes हांचे मजगतीं एक मुळावो वेगळेचार आसा - तो म्हळ्यार, पुर्विल्ली ode उखलापी प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाची आसताली. काशिन हे तरेचे जुने कवितेंतलें आवाहन वो प्रतिक्रिया व्यक्त करपा विशींचें तंत्र आपणायलां. पूण तें तशा तशें आपणावंक ना. ताणें ताचें रूप पुरायेन बदलून उडयलां आनी ताची सांगड ‘समकाला’कडेन घाल्या. हे कवितेंतल्यान व्यक्त जावपी कवीची जाणीव ही अर्थहीनतेची, तुटिल्लेपणाची, पयशिल्लेपणाचीशी आशिल्ली अणभवूंक मेळटा आसली तरी लेगीत तातूंतल्यान तिगेली खाशेली व्यक्तीकेंद्रीतताय पळोवंक मेळटा. हाकाच लागून पुर्विल्ले हे प्रकारचे कवितेंतल्यान येवपी वर्णनां, निवेदनां वो ढोबळ प्रतिक्रिया हे सारक्यो गजाली काशिचे हे नवे odes कवितेतल्यान येनासतना तांचो आत्माविश्कार तितलोच आयिल्लो पळोवंक मेळटा.
काशिचे हे कवितेचेर काम्यूचो आऊटसायडर, नेमाडेंचो पांडुरंंग सांगवीकर, जी. एं.चो डॉन हांचो मुळावो प्रभाव आशिल्लो जाणवता. शंकर रामाणी, पु.शि.रेगे, पोएट बोरकार हांचोय अल्पस्वल्प प्रभाव ताचे कवितेचेर आनी कवी म्हण ताचेर जाल्लो दिश्टी पडटा.

अेक वाचपी म्हंटा

(काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांका साहित्य अकादेमी पुरस्कार जाहीर जालेउपरांत तांच्या कवितेचेर मोग करपी बबन विनायक भगत हांणी ‘सुनापरान्त’ दिसाळ्याच्या आयतार पुरवणेंत (30 डिसेंबर 2012) ‘काशी खातीर...कोंकणींतल्या अभिजात अशा कवितां खातीर’ हो लेख  बरयल्लो. एक वाचपी काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांच्या कवितेकडे कशे तयेन पळयता हो दृश्टीकोन  मुखार येवचो हे खातीर हो लेख हांगा घेवचोचो दिसलो. लेखातले शुद्धलेखन छापील लेखांत आशिल्ले तशेंच दवरला.)


काशिनाथ शांबा  लोलयेंकार
हाका आजून हावें पळोवंक ना.
हांव नकळो तो कसो दिसता,
ताचे कातीचो रंग कसलो
ताका हांसपाक आवडटा काय रडपाक
हांव नकळो तो गरीब काय श्रीमंत
धाडसी काय भिजूड
हाव नकळो तो खंयच्या पक्षाचो समर्थक
ताका दिगंबर आवडटा काय पर्रीकार
हेंवय म्हाका खबरनाय
हांव नकळो ताच्या दोळ्यांचो रंग
कविता बरयतना ताचे दोळे कशे लिकलिकतात ते.
गोंयभर भोंवनूय अजून तो म्हाका मेळूंक ना.
पयर साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळसर
हांवें ताचेर एकय बातमी बरोवंक नासली.
पणजेच्यान म्हापशें असो बशींतल्यान प्रवास हांवें कितलेशेच फावट केला
पूण तो म्हाका केन्नाच बशींतय मेळूंक ना.
पूण तो म्हाका मेळटा
ताचे कवितेंतल्या दर एका ओळींत
ताणे बरयिल्ल्या कवितेंतल्या ओळीं परस ताणे न बरयिल्ल्यो ओळी म्हाका चड आवडटात
एके कवितेंत तो म्हणटा -
‘पळय - बाकार बसल्या बसल्या हांव नाच्च जालों.’
कसो नाच्च जालो तें तो सांगना.
आनी ताचें तेंच काव्य म्हाका आवडटा.
देव बरें करूं.

म्हज्या बर्‍याच इश्टांक खबर आसा - काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हो म्हजो आवडटो कवी. ताचे कवितांचो हांव ‘दिवाना’ अशें म्हणल्यार जाता. पयर ताका साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत म्हजो इश्ट प्रकाश कामत म्हणपाक लागलो - बरय मरे तुज्या आवडट्या कवीचेर. ताका साहित्य अकादेमीचो सर्वोच्च पुरस्कार मेळ्ळा. हीच संद घेवन बरय ताचेर कितें तरी. पूण म्हजो हो लेख काशिनाथ शांबा लोलयेंकाराचेर न्हय ताच्या कवितांचेर आसा. कारण ताच्यो कविता म्हाका पिशें लायतात. ताच्यो कविता वाचप हो म्हजे खातीर एक आनंद सोहळोच जावन आसता. म्हजे मुखार तुमी पंचपक्वानांचें ताट दवरलें आनी तेच वांगडा काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांच्या कवितांचो संग्रह दवरलो जाल्यार हांव त्या पक्वानांच्या ताटा कडेन आडनदर करून काशीचो  कविता संग्रह उखलतलों. काशीन कोंकणी कविता खूब गिरेस्त करपाचें काम केलां. कसल्या कसल्या आभुशणांनी ताणे कोंकणी कविता सजयल्या. कोंकणी कवितेक ताणे एक नवी वाट, एक नवी दिका मेेळोवन दिल्या. कोंकणींत अत्याधुनीक कविता नासली. काशीन अत्याधुनिक कवितेचें रसरशीत, सळसळीत, टवटवीत अशें पर्व कोंकणी कवितेंत हाडलां. आनी हें पर्व, ही कविता खंयच्याच भारतीय  भासांतल्या कवीच्या कवितांचें अनुकरण करिना तर ताची कविता स्वताची अशी एक खाशेली शैली, खाशेलें रूप घेवन आयलां. ताचे कवितेंत नवे प्रयोगच आसात. आनी ती खूब बोल्डय आसा. तातूंत बॅडरूम म्हणल्यार न्हिदपाचे कुडींतल्यो कविताय खूब आसात. आनी तातूंत बॅडरूमांतल्या तरणाट्यापणांतली सळसळ आनी जोम आसा. पूण न्हिदपाचे कुडींतल्यो ह्यो कविता अश्‍लील नात, बुरश्यो नात तर तातूंत दादलो आनी बायल हांच्या पवित्र नात्यांतल्यो हवेत तरंगपी सपनांतल्यो संवेदना आसात.
जल्म आनी मरण हीं दोनच ह्या जगांतलीं शाश्‍वत सत्यां. तांचेर काशीन कितल्योशोच कविता बरयल्यात. जल्म आनी मरणा वयल्यो ताच्यो कविता वाचतना वाचक अंतर्मुख जातात. ह्यो कविता वाचकाच्या मेंदवाक झिणझिणी हाडटात. सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, ऋत्विक पटक (एसआयसी) हांचे सारक्या दिग्दर्शकांचे अभिजात चित्रपट पळोवन थियेटरांतल्यान भायर सरतना तकलेक जो त्रास जाता तशेच त्रास काशीच्यो कविता वाचतना जाता. पूण हो त्रास खूब सुखदेणो आसता. जाय जाय अशें दिसपी, वाचकाची भूक भागोवपी असो हो त्रास आसता. हिंदीतलो फाकिवंत कथाकार उदय प्रकाश आनी राजस्थानी कथाकार विजयदान देथा हांच्यो जागतीक दर्जाच्यो अभिजात अशो कथा वाचतना दुख्ख, सूख, आनंद, वेदना अशा संमिश्र भावनांचें जें वादळ तुमच्या मनांत उठ्ठा तशेंच शें कितेंतरी काशीचे ‘काशीन म्हणपाचें सोडूंक ना’,‘काशीक म्हणचेंच पडटा’, ‘काशी म्हण्टा’ आदी संग्रह वाचतना वाचकांक जाता.
काशीच्या कवितांचें आनी एक (एसआयसी) व्हडपण म्हणल्यार तो आपल्या कवितांतल्यान वाचकांक मातय ‘स्पून फिडिंग’ करिना. कोंकणींतले बरेचशे नवे कवी वाचकांक ‘स्पून फिडिंग’ करतात. नकळत तें तांच्या कवितांतल्यान जाता, कविते विशींचो योग्य अभ्यास ना आनी जांकां अजून कविता सारकी गावली ना अशा कवींचे बाबतींत तें घडटा. ‘स्पून फिडिंग’ जालें काय कवितेची मजाच वता. वाचकांक ‘बिटवीन दी लायन्स’ वाचपाक कळपाक जाय. आनी कवितेच्या सच्चा, खर्‍या वाचकाक तें कळटाच कळटा. कोणाकय कळनासत जाल्यार तो ताचो प्रॉब्लेम. अशा वाचकां खातीर स्पून फिडिंग करून कवीन स्वताच्या कवितांची कित्याक वाट लावची ?
काशीचे कवितेंचें आनीक एक खाशेलेंपण म्हणल्यार तो आपल्या कवितेंतल्यान स्वताचो सोद घेता. आपूण कोण हो प्रस्न ताका पडिल्लो आसा. जसो तो स्वामी विवेकानंदाक पडिल्लो, गौतम बुद्धाक पडिल्लो. आत्मसोदाच्यो इतल्यो सुंदर कविता आनी खंयच्याच कवीन बरयिल्ल्यो हांवें वाचूंक नात. पूण काशीची कविता फकत आात्मसोदच घेता. ती मनीस जिणेंतल्या तत्वज्ञानाचेर उलयता. मनीस कुळयेक पडिल्ले विविध प्रस्नूय काशी सोबीतपणान आपले कवितेंतल्यान मांडटा. मात ह्या प्रस्नांच्यो जापो सोदपाचें काम तो वाचकां कडेन सोंपयता. प्रतिमा आनी प्रतिकांचो एक जबरदस्त असो अविश्कार आमकां काशीच्या कवितांनी पळोवंक मेळटा.
काशीक नॉस्टेल्जिक जावपाक खूब आवडटा. भूतकाळांत तो खूब रमता. भूतकाळांत रमतना तो कवी म्हूण आपले कवितेंतल्यान खूब घोस्त काडटा. पूण मागीर तुमकां क्लायमॅक्साचेर व्हरून तो योग्यवेळार ल्हवपीक थंयच्यान भायर सरता.
जित्या तटतटीत मनशांचेर कविता बरेावप खूबच कमी कवींक जमता. गोयांत विष्णू सुर्या वाघ, नरेंद्र बोडके, सुदेश लोटलीकार अश्या मोजक्याच कवींक तें जमलां. पूण काशी आपल्या एका - एका  इश्टाचेर अश्यो कविता बरयता-सोंसपाचें न्हय. मागीर ती दिवंगत पत्रकार उमेश म्हांबरेचेर बरयिल्ली कविता आसूं वा कोंकणींतले प्रसिद्ध कवी रमेश वेळुस्काराचेर बरयिल्ली कविता आसूं.
काशीच्या कवितांत जागतीक मळा वयले संदर्भ येतात. तातूंतल्यान कवी म्हूूण जगा कडेन पळोवपाची तांची दृश्टी तर दिसून येताच. पूण त्याच बरोबर खूब सहजपणान आयिल्ले हे संदर्भ काशीची कविता समृद्ध करतय वतात.
काशीच्या कवितांचेर हांव आनीक पन्नास पानां बरोवंक शकतां. पूण ताची गरज आसा अशें म्हाका दिसना. काशीच्या कवितांचे जग खूब वेगळें. तातूंत तुमकां खंयच ‘रोझी पिक्चर’ दिसचें ना. काशीचे कवितेंतली एक एक ओळ फास्केंत घालून दवरपा सारकी. ताचे कवितेंतली एक-एक ओळ झप्प करून तुमच्या मेंदवाचेर चिपट मारता. चित्रकारान एक-एक रेशा पूर्ण विचार करून कोरांतची (एसआयसी) तशीच काशीचे कवितेंत एक-एक ओळ येता. ताचे कवितेंतल्या दर एका ओळींतल्यान ताचे प्रतिभेचो घमघम येता. पूण केन्ना केन्नाय एखाद्रे कवितेंत लोकांच्यो ताळयो पडच्यो अशे तरेची ओळ घालपाचो  मोहय ताका जाता. खरें म्हणल्यार ताची कांयच गरज नासता. रवीशंकरान आपल्या सतारीच्या सुरांतल्यान स्वरांगण उबारचें तशेतरेन काशीन काव्योचो एक ताजमहाल पयलींच उबारिल्लो आसा. ताळी घेवपी वेगळ्या अशा आनीक एके ओळीची खरें म्हणल्यार गरजच नासता. पूण एखाद्रे कवितेंत तो त्या मोहाक बळी पडटना दिसता. पूण तें खूब कमी कवितांनी घडटा देखून ताचे कडेन आडनदर करूं येता.
खंयच्याय मैफलीची सांगता ही भैरवीन करतात. देखून ह्या लेखाचो शेवटय हांव भैरवीनच करतां. काशीची 'भैरवी' नांवाची एक कविता आसा, ती तुमचे मुखार दवरतां.

भैरवी

आतां हांव आसा
आयजूय हांव आसूं येता
पूण फाल्यां हांव नासतलों.
पैस वयतलों.
खंयतरी
परत येवचोच ना.
परत येयलोच जाल्यार
तुमी म्हाका वळखोचेच नात
आनी परत येयलोच जाल्यार
येतलों हांव वेगळ्या रूपांत
वेगळ्या लोकांक मेळपाक
पूण तुमकां हांव मेळचोच ना.

काशिनाथ शांबा लोलयेकार हांची अेक मुलाखत


(एस.डी.तेंडुलकार हांच्या 'वालोर' पुस्तकात (राजहंस वितरण, 1998) आशिल्ल्या मुलाखतींतल्यान कांय वेंचिक प्रश्न हांगा घेतल्यात. सविस्तर मुलाखतीखातीर पुस्तक पळोवचें)


- तुमी ‘काशिनाथ शांबा लोलयेकार’ ह्या टोपण नावान कविता बरयतात, ताचें कारण कितें ? स्वताच्याच नावान तुमकां कित्याक बरोवचेंशें दिसना ?
- घडये हो म्हज्यांतल्या डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटीचो भाग आसूं येता. शिवाय प्रत्येक मनशांत ‘जेकिल अ‍ॅन्ड हाईड’ आसताच अशें म्हजें मत.

-तुमी कविता बरोवपाक केन्ना कॉमेस केलें ?
-म्हाका दिसता, वयाच्या धाव्या-इकराव्या वर्सा. पूण हांवें म्हजी पयली कविता बरयल्ली मराठींतूच. ‘मला वाटते पक्षी व्हावे’ अशे पद्धतीची ती आसली. शिवाय ताचे उपरांत कांय वर्सा हांव फकत मराठीतूच कविता बरयतालो.

- मागीर तुमी कोंकणीकडेन कशे वळ्ळे ?
- खंयचेय भाशेंत कविता बरयतलो जाल्यार ते भाशेंतलो ‘स्लँग’ कवीक नीट खबर आसचो पड्टा. तेन्नाच तो त्या काव्यपरंपरेंत नवी भर घालूंक शकता. म्हाका मराठी परस कोंकणीचो ‘स्लँग’ चड बरो खबर आसलो, म्हणून उपरांत कोंकणींत हांवें कविता बरोवपाक कॉमेस केलें. बेठो कोंकणीभक्त म्हणून न्हंय.


-तुमचे कवितेचेर खंयच्या खंयच्या कवींचे संस्कार जाल्यात ?
- संस्कार हे प्रत्येक लेखक-कवीचेर जाताच. मागीर रमेळ (एसआयसी) वेळुस्कार सारक्या कवीन जरीय कितलेंय त्या प्रस्नाचें उत्तर दिवपाचें टाळ्ळें, तरीय तो जाताच हे खरें. अनुकरण आनी संस्कार ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली आसात. मर्ढेकरांचेर जसो तुकाराम आनी इलियट हांचो संस्कार जाला, तेचप्रमाण इलियटाचेर एझरा पांऊडचो संस्कार आसा. हे पद्धतीन ही संस्काराची परंपरा चालूच आसता. म्हाका दिसता म्हजेर खंयच्याच कोंकणी कवीचो संस्कार जावंक ना. कारण म्हाका आदर्श असो खंयचोच कवी अजून कोंकणीत म्हाका दिसूंक ना. म्हजेर संस्कार जाला तो कोंकणी भायल्या कवींचो. तुकारामाचे अभंग, पोरनीं हिंदी फिल्मी गीतां, गझल, शेर-शायरी, पु.शि. रेगे हांची कविता ह्या सगल्याच गजालींचो म्हजे कवितेचेर संस्कार जाला. तेंच कित्याक, भालचंद्र नेमाडेंंच्या ‘कोसला’ ह्या कादंबरीचो लेगीत म्हजे कवितेचेर संस्कार जाल्लो आसा. तशेंच गोंयच्या लोकगीतांचो म्हजे कवितेचेर जाल्लो संस्कारूय मोटो आसा. गोंयच्या लोकवेदाकडेन नातें जाडपाचो (एसआयसी) तर हांव सतत प्रयत्न करीत आसतां.

- मुक्तछंदी नवकविता बरोवपाक सामकें सोपें अशें खूब जाणांक दिसता. ताचेविशीं तुमचें कॉमेंटस् ?
- अशें जांका दिसता तांका कविता म्हणजे कितें हेंच खबर नासतलें.

-तुमचे नदरेन कविता म्हणजे कितें ?
- तें सगलें विस्कटावणी करून सांगतलो जाल्यार व्हडलो टीकालेख बरोवचो पडटलो.

- तरीय लेगीत थोडक्यांत सांगशात ?
- बरें आसा. जशें सुचता तशें सांगतां. कविता म्हणजे कितें हाचो विचार करतलो जाल्यार कविता आनी भाशा हांचो संबंद तपासून पळोवचो पड्टलो. कवितेंत भाशेंचें एक उच्च रूप प्रस्थापित जाल्लें आसता. ह्या प्रकारचें रूप हेर वाङ्मयप्रकारांत आमकां दिसूंक शकना. कारण हेर वाङ्मयप्रकारांत भाशा हें संवादरूपी माध्यम आसता. उलट कविता ह्या वाङ्मयप्रकारांत भाशा समागमरूपी जाल्ली आसता. कवीचो  समागम भाशेकडेन आनी भाशेचो समागम रसिकांकडेन असो हो काव्यप्रवास आसता. ह्या समागमातल्यानूच कविता जल्माक येता. ते नदरेन कवितेेंत भाशा ही सर्वभौम आसता अशें म्हणू येता. हाचोच अर्थ असो की कवी जेन्ना भाशेकडेन समागम करता तेन्ना तो कवितेक जल्माक घालता आनी ती कविता, त्या कवितेंतली भाशा जेन्ना रसिकांकडेन समागम करता तेन्ना त्या कवितेच्या जल्माचें ‘सार्थक’ जाल्ले आसता. कवी आनी रसिक हांका जोडपी पूल म्हणजेच ती कविता आसता मात ह्या प्रकाराचो समागम घडलेबगर तो पूल उबोच रावंक शकना.

- पूण केन्ना केन्ना हो ‘काव्यसमागम’ घडपाक आडखळीय येतात, हाचे कारण कितें ? वा होच प्रस्न वेगळ्या उतरांनी विचारचो जाल्यार, अमूक-अमूक कविता कळना कित्याक ?
- ताचें सादें उत्तर दिव येता ते अशें की भाशेकडेन समागम करपाक वा घेवपाक एकतर कवी नाजाल्यार रसिक कमी पडला आसतलो. मात हो प्रस्न निकालांत काडपाक दोगांयच्या समागमाच्या कुवतीचेर हाचें उत्तर थारतलें.

- आमच्या प्राचीन भारतीय कामशास्त्रात समागम करपाची चौर्‍याऐंशी आसनां सांगल्यात. तेप्रमाण भाशेकडेन समागम करपाचीं विविध आसना आसतात काय कितें ?
- तुमचो प्रस्न उपरोधित आसा. पूण खरें सांगू, भाशेेकडेन लेगीत समागम करपाची अनेक आसना आसतात. त्या आसनाक ‘कवितेंतल्यो भाशीक शक्यता’ वा ‘लँग्वेश पॉसिबिलिटीज’ अशें म्हणू येता. पूण हीं आसनां कवीच भाशेकडेन करता, रसिक न्हय, रसिकाचें काम फकत त्या आसनांचे सौंदर्य तोखेवपाचें, नियाळपाचें आसता. आतां हो मुद्दो तुमी ब्ल्यू फिल्माच्या पातळीर व्हरचेना अशी हांव आस्त बाळगितां.

- पूण ‘भाशीक शक्यता’ म्हणजे कितें ?
- भाशेंत परत-परत तींच-तींच उतरा, तींच-तींच वाक्यां आमी वापरीत आसतात. तेच खातीर कविता ह्या ल्हान अवकाश आशिल्ल्या वाङ्मय प्रकारांत कवीन भाशा अशे तरेन आटयल्ली आसता की तातूंतल्यान सदच्याच उतरांचे वा वाक्यांचे म्हणजेच पर्यायान सबंद भाशेचेंच नवें सृजनशील अवतारीकरण जावंक जाय. हो भाशा आटोवपाचो प्रयत्न म्हणजेच कवितेंतल्यो भाशीक शक्यता सोदपाचो  वा फुलोेवपाचो एक प्रयत्नूच म्हणचो पड्टलो.  उदाहणार्थ, ह्यो सकयल दिल्ल्यो गीताच्यो ओळी पळयात :

सपने में सजन से दो बातें
एक याद रही एक भूल गये ।

आतां ह्या दोन ओळींत प्रेयसी म्हणटा की ‘सपनांत हांवें म्हज्या प्रियकराकडेन दोन गजाली केल्यो. तातूंतली एक याद उरली, तर एक विसरलें’. आतां हातूंत गंमत अशी की ‘दो बातें’ म्हणजे संख्याशास्त्रीय नदरेन कितें दोनूच गजाली न्हंय. तर ‘कांय गजाली’ असो ताचो लौकिक अर्थ आसा. म्हणजेच त्यो धा गजालीय आसूंक शकतात. पूण वाक्यप्रचारांत म्हणटना मात आमी ‘दोन गजाली केल्यो’ असो उल्लेख करतात आनी त्या गजालींकडेन ‘टोटली’ पळयतात.आतां हांगा गंमत अशी आसा की कवीन हो लौकिक अर्थ सरळ टाळून ‘दोन’ ह्या संख्याशास्त्रीय आकड्याकूच हांगा म्हत्व दिलां. आनी फुडें तातूतली एक गजाल विसरप आनी एक याद उरप ह्या विरोधाभासांतल्यान ह्या ‘दो बातें’ची टोटॅलिटी स्प्लीट-अप करून, खंयची गजाल तिका याद उरली आनी खंयची ती विसली हाचो संभ्रम निर्माण केला. आनी जागेपणीचो अणभव लेगीत सपनाळो करून उडयला. आतां हांगा भाशीक शक्यता निर्माण जाली ताचें कारण कवीन लौकिक अर्थ टाळून एक सृजनशील भाशीक स्वातंत्र्य घेतलां म्हणून.
आनीक एक उदाहरण घेवया. माधव बोरकाराची एक ल्हान, फकत स उतरांची कविता आसा. कविता अशी :

गंगे गंगे
सुखांत राव
दुखांत व्हाव.
...
‘उतरांचो मंत्रनाद’ हो लेगीत भाशीक शक्यता फुलोवपाचो आनीक एक प्रकार आसा. बाकीबाबांची कविता ही ह्या ‘नादमय’ वा ‘लिरिक’ प्रकारच्या भाशीक शक्यतेचे बरे उदाहरण आसा.

- कवितेंत ‘परिमाण’ आनी ‘भाशीक शक्यता’ ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली काय त्यो एकूच ?
- ‘भाशीक शक्यता’ हो ‘परिणाम’ ह्या संकल्पनेचो फकत एक म्हत्वाचो घटक जावन आसा

-तुमची कवितेची व्याख्या कितें ?
- ल्हान भाशीक अवकाशांत अणभवाच्या विविध भाशीक शक्यतांचो जो कितें व्यूह वा अरेंजमेंट तयार जाता, ताकाच कविता म्हणटात.
ह्या व्याख्येची विस्कटावणी करून सांगची जाल्यार अशें म्हणूं येता की भाशा ही आमकां आयती मेळटा पूण भाशीक शक्यता  तशो रेडिमेड मेळनात. तांचो सोदूच घेवचो पडटा. कवी जेन्ना कवितेंत भाशा वापरता तेन्ना तो विशिश्ट समाजांतल्या संस्कृतीचोच एका अर्थान वापर करीत आसता. ते नदरेन दर संस्कृतीप्रमाण कवीचो भाशीक शक्यतेचो सोद बदलू येता. कवितेंत बेठी प्रमाण भाशा नासता. तर रुढ भाशीक-संस्कृती, कवीचो अणभव हांच्या फांटभूंयेर केल्लो भाशीक शक्यतांचो सोद आसता. तशेें पळोवंक गेल्यार बोलीभाशेंत अनेक भाशीक शक्यतांची बीजां आसतात. तेचखातीर प्रमाण भाशा जेन्ना सामकी मरगळटा, तेन्ना ती बोलीभाशेंतल्यान ऑक्सीजन घेता हो भाशाशास्त्रांतलो सिद्धांत जमेक धरून अशें म्हणू येता की कवी भाशेक, बोलीभाशेवांगडाच अंतरीच्या बोलीचोय ऑक्सीजन दित आसता. कवितेंत प्रतीक, प्रतिमांचो वापर होवूय भाशीक शक्यता फुलोवपाखातीर केल्लो आसता. पूण हांगा हेंवूय लक्षांत घेवंक जाय की एखादें प्रतीक, प्रतिमा भोवोन - भोवोन यांत्रिकपणान वापरलें की तांतूतलो आशय बेळशता, ताका मरगळ येता, आनी कवितेंत नव्यो भाशीक शक्यता फुलपाक पावनात. तेखातीर प्रत्येक उतराची, प्रतिकांची, प्रतिमांची वेगवेगळी सृजनशील काँबिनेशन्स करपांत जर कवी यशस्वी थरलोे, जाल्यारूच तो बरी कविता जल्माक घालूंक शकता. सगल्या वाङ्मयप्रकारांत काव्य हो मुळावो आनी आदीम वाङ्मयप्रकार. आमच्या पुराणकथांत तर ह्या काव्यबंधाचो जास्तीत जास्त वापर जाल्लो आसा. उदाहणार्थ हरिश्‍चंद्र तारामतीचीच स्टोरी घेयात. हरिश्‍चंद्रान आपल्या सपनांत विश्‍वामित्र रूशीक सगलें राज्य दिवप आनी दुसरे दिसा वास्तवात खुद्द विश्‍वामित्र हरिश्‍चंद्राकडेन तें राज्य मागूंक येवप हातूंतलो ‘काव्यबंध’ म्हाका भारावन उडयता. गॅब्रिअल गार्सिया मारक्वेज सारके आधुनिक लेखक आपल्या लेखनांत जो ‘मॅजिक रिअ‍ॅलिजम’ वापरतात तो आमच्या पुराणकथांत शेंकड्यांनी  वर्सां आदीं वापरिल्लो आसा. ‘महाभारत’ आनी ‘रामायण’ हीं तर त्या संदर्भात मोटीं शिखरांच म्हणचीं पडटलीं.  कमीत कमी उतरांनी मोटो आशय सांगप हें कवितेेचें मुखेल लक्षण. तेखातीरूच हेर गद्यवाङ्मयप्रकारांत लेगीत लेखक आशयघनतेखातीर काव्याचे कांय  इलेमेंट्स वापरतात. हाचे उलट, सादी गद्य भाशा वापरून ती पोएटिक लेव्हलचेर कशी व्हरप हाचोय प्रयोग कवी करीत आसता.

- म्हणजे नक्की कितें ?
म्हज्याच कवितेंतलें उदाहरण ते नदरेन हांगा हांव दिवंक शकतां. म्हजी ‘कॉलेज’ नांवाची एक कविता आसा. तातूंत एक ओळ आसा :

‘कॉलेजींत शिकलों हांव उदास जावपाक’

पळोवपाक ही सादी गद्य ओळ दिसता. पूण ह्या मेजून पांच शब्दांत अनेक आंदोलनां आसात. कॉलेजींत आमी कित्याक वतात? तर गिन्यान घेवपाक, शिकपाक जें गिन्यान, शिक्षण आमकां आमच्या व्यक्तिमत्वाचो विकास घडोवन हाडूंक मदत करूंक शकता, आमचें उज्वल करिअर घडोवंक शकता. पूण हांगा ह्या ओळींत कवी तर ‘कॉलेजींत शिकलो हांव उदास जावपाक’ अशें म्हणटा. म्हणजेच, गिन्यान, शिक्षण, व्यक्तिमत्व, करिअर ह्या सगल्या गजालींविशीं तो उदास आसा होच अर्थ हांगा सूचित जाता. आनी परत ह्या सगल्या गजालींविशीं तो कित्याखातीर, खंयच्या कारणाखातीर उदास जाला होवूय प्रस्न हांगा साहजिकच उपस्थित जाता. जो प्रस्न आमकां शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक मळार रिगिल्ल्या विकृतीकरणाकडेन आनी खुद्द कवीच्या वैयक्तिक डिस्टॉर्शनाकडेन सरळ बोट दाखयता. कारण ह्या विकृतीकरणाक, ह्या डिस्टॉर्शनाक लागुनूच कवीक कॉलेजींत शिक्षण घेवचें सोडून समग्र जीणेविशींच उदास जावपाक शिकयला. आतां हीं इतलीं आंदोलनां ह्या साद्या दिसपी गद्य ओळींत दडिल्लीं आसात.

-कविता सुचपाचो तुमचो प्रोसेस कितें ?
- भूक - तान लागली की जसो जीव जाता तसोच तो कविता येवंक  लागली की जाता. भूक लागली की जशे पोटांत कावळे आड्डतात अशें म्हणतात, तशेंच कविता येवंक लागली की म्हज्या काळजांत कोण तरी आड्डता अशें म्हाका दिसूंक लागता. पोटाची भूक अन्न भागयता, तर कविता आत्मिक समाधान दिता. पूण भूक लागप आनी कविता येवंक लागप हांचो मूळ प्रोसेस तसो सारकोच. आतां काळजांत जो कोण कितें आड्डता ताचीं उतरां अस्पश्ट आसतात. एखादोच शब्द वा एखादेंच वाक्य म्हाका आयकूंक आयिल्लें आसता, म्हूण निमणो हांव पेन आनी कागद घेवन बसतां आनी काळजाकडेन कान लायतां. ती भितरलीं अस्पश्ट उतरां ‘क्लिअर’ करपाक पळयतां. केन्ना केन्ना तीं इतलीं अस्पश्ट आसतात की एक दोन ओळी बरयल्या उपरांत कविता फुडेंच धुकलना. खूब तकालस जाता. ते नदरेन म्हज्या एका कवितेचो अणभव तुमकां सांगचोसो दिसता. ‘काशि म्हण्टा’  ह्या झेल्यांत ‘आवयच्यान तर’ ही कविता आसा. ही कविता बरोवपाक एक पावसाळ्यात सुरवात केल्ली. आनी दोन तीन ओळी बरोवन कांयच सुचना म्हणून ती तशीच उडयल्ली. उपरांत ती हांव विसरूनूय गेल्लों. पूण गंमत म्हणजे फुडें दुसर्‍या पावसाळ्यात ती एक दीस म्हाका सट्करून उगडास जाली आनी तेन्ना एका झटक्यात ती अर्दवट कविता हांवें बरोवन पुरी केल्ली. म्हणजेच, ही कविता बरोवपाक हांवें एक वर्स घेतलें. उलट कांय कविता अश्योय आसात की त्यो एका बैठकीत हांवे पुर्‍यो केल्यात. उदाहणार्थ, ‘फात : एक रॉजार’ नावाची जी म्हजी कविता आसा ती हांवें पाच मिनटांत बरयल्या.