काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांचे काव्यझेले 

1. काशि म्हंटा
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : जानेवारी 1982

2. काशिक म्हणचेंच पड्टा
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : सप्टेंबर 1997

3. काशिन म्हणपाचें सोडुंक ना
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : ऑक्टोबर 1999

4. काव्यसूत्र
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : नोव्हेंबर  2009

5.काशिखंड
ब्र प्रकाशन, पयली खेप : ऑगस्ट 2010

काशिनाथ शांबा लोलयेंकार हांच्या ‘काव्यसूत्र’ ह्या काव्यझेल्याक 2012 वर्सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळो.